Dịch Vụ Cầu Siêu, Cầu An Tại Lạc Hồng Viên

Dịch Vụ Cầu Siêu, Cầu An Tại Lạc Hồng Viên

Cầu siêu là gì

Trong phật giáo luôn cho rằng, không phải con người chết đi là tan biến mà sau khi thân xác hủy hoại thì thần thức tùy theo nghiệp báo mà tái sinh vào các con tương ướng với nghiệp thân mà con người đã gieo tạo. Thế giới này không chỉ có cảnh giới, con người mà còn có các cảnh giới khác nữa đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, cõi người, thần và trời.

Do vậy mà trong 49 ngày người chết như ngây như điếc, tâm thức không biết đường đi lối về. nên nhân thân thỉnh cầu cư tăng ni vì lòng bi mẫn trì tung tôn kính để những người đã khuất lìa các nẻo ác, chúng ma, quỷ thần thảy đều lùi tan.

Không nên sát xanh, thường xuyên làm việc thiện, phóng xanh, cúng giường … có vậy thì người chết mới dễ đầu thai vào cõi tốt được.

Để giúp cho người thân của người đã khuất yên tâm, lập nên dịch vụ Cầu Siêu, để giúp cho những người đã khuất được tái sinh về cảnh giới tốt, cảnh giới của người, thần và trời và khi người chết được đầu thai vào cảnh giới lành thì người thân của người đã khuất cũng cảm thấy an lòng, yên tâm hơn. Hơn thế nữa việc cầu siêu còn nhắc nhở gợi cho con người hướng tới: Chân – Thiện – Mỹ.

Lạc Hồng Viên cung cấp dịch vụ cầu siêu với ý nghĩa thực hiện một nghi lễ trong phật giáo, để bày tỏ lòng biết ơn, tôn kính và thương xót người đã khuất.

Cầu an là gì?

Cầu an là mong muốn đạt được những điều tốt đẹp hơn, tránh được những điều xấu, gạt bớt các rủi ro để cho tâm an. Cầu cho luôn được hạnh phúc, mọi việc được hanh thông, thuận lợi.

Chúng ta thường cầu an khi trong lòng thấy mọi việc không được suôn sẻ, không được tốt và luôn thấy việc xấu đổ lên đầu chúng ta làm bản thân cảm thấy bất an.

Cầu an trong chùa khuyến thỉnh mọi người làm nhiều việc thiện lành:

1. Phóng sinh

Không phúc nào nhiều bằng phúc cứu mạng của chúng sinh khác. Giống như khi mình đang sắp chết mà có người cứu mạng thì lòng biết ơn thật vô cùng sâu sắc. Tâm trân trọng, mừng rỡ của các loài hướng về bạn sẽ khiến tăng trưởng phúc báo của bạn.

2. Cúng dường chư Phật

Ngoài phóng sinh, trong lễ cầu an còn có lễ cúng dường chư Phật. Công ấy ấy vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Công đức cúng dáng sẽ làm dày thêm phúc báo, giúp bạn vượt qua được những hoạn nạn trong năm.

3. Tụng kinh

Trong lễ cầu an bao giờ cũng có tụng kinh. Kinh chính là những lời thiện lành của Đức Phật. Bởi vậy, khi tụng kinh, tâm chúng ta sẽ lắng xuống bình an. Sự bình an đó tạo nên một từ trường an lành. Sóng an lành đó sẽ dung thông với các sóng an lành khác, nhờ vậy chúng ta vượt qua được những tai nạn trong một năm.

0 Hồi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.